mhdunaway:

“Second Small Kazak Fachralo Rug,” 6.5x10 inches, ink on paper, 2012. 

mhdunaway:

“Second Small Kazak Fachralo Rug,” 6.5x10 inches, ink on paper, 2012.